Kary dodatkowe: Wykroczenia, przestępstwa skarbowe, środki zabezpieczające.

Wykroczenia – jakie kary grożą?
Wykroczenia to czyny zabronione przez ustawodawcę, jednakże osoby je popełniające nie są karane pozbawieniem wolności. Jakie zatem kary grożą za wykroczenia? W zależności od rodzaju czynu, osoba odnosi karę grzywny, ograniczenia wolności, lub nagany. Przykładowe wykroczenia to: łamanie przepisów ruchu drogowego, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym lub niedozwolone zgromadzenia.

Przestępstwa skarbowe – jakie sankcje stosuje się wobec sprawców?
Przestępstwa skarbowe to działania naruszające przepisy podatkowe. Zgodnie z prawem, sprawcy takich czynów mogą ponieść konsekwencje w formie przede wszystkim grzywien. Jednakże, w skrajnych przypadkach, mogą także grozić kary pozbawienia wolności. Przykłady przestępstw skarbowych to ukrywanie dochodów, odmowa udostępnienia dokumentacji podatkowej lub unikanie płacenia podatków.

Środki zabezpieczające – co to jest?
Środki zabezpieczające to w istocie kary dodatkowe stosowane przez organy państwowe w stosunku do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Środki te mają na celu zabezpieczenie mienia i zminimalizowanie ryzyka ucieczki podejrzanego z kraju. Do najczęściej stosowanych środków zabezpieczających należą: tymczasowy areszt, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zabranie paszportu.

Różnica między karą, a środkiem zabezpieczającym?
Warto zaznaczyć, że kara i środek zabezpieczający to dwie różne kwestie. Kara jest stosowana wobec osoby skazanej za popełnienie przestępstwa, natomiast środek zabezpieczający to kara dodatkowa mająca na celu zminimalizowanie ryzyka ucieczki osoby oskarżonej lub zabezpieczenie mienia.

Podsumowanie
W Polsce istnieje wiele kruków i przepisów, których przestrzeganie jest obowiązkowe. Sama ich znajomość i przestrzeganie nie zawsze gwarantuje uniknięcie kary, w przypadku naruszenia przepisów grożą bowiem różne sankcje. W przypadku wykroczeń kary są stosunkowo łagodne, chociaż z czasem ich wartość wzrosła. Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na przepisy podatkowe, gdyż przestępstwa skarbowe są traktowane bardzo poważnie. Natomiast w przypadku podejrzenia o popełnienie przestępstwa, wdrażane są środki zabezpieczające mające na celu zminimalizowanie ryzyka ucieczki podejrzanego z kraju lub zabezpieczenie mienia.

Author: numer-jeden.com.pl