Procedury administracyjne: Postępowanie przed organami administracji.

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE: POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

W Polsce postępowanie administracyjne regulowane jest przede wszystkim przez ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. KPA nakłada na organy administracji publicznej obowiązek uwzględnienia w swoich działaniach zasad dobrego zarządzania oraz przestrzegania praw podmiotów, z którymi się spotykają. Poniżej przedstawione zostaną kluczowe informacje dotyczące postępowania przed organami administracji publicznej.

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Postępowanie administracyjne to proces prowadzony przez organy administracji publicznej, w wyniku którego wydawane są decyzje administracyjne lub akty prawne. W postępowaniu administracyjnym biorą udział strony postępowania (czyli osoby fizyczne lub prawne), a proces ten zazwyczaj kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, która może stanowić akt kończący postępowanie lub być podstawą do podjęcia dalszych działań przez organy administracji publicznej.

2. KROKI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Postępowanie administracyjne składa się z kilku etapów:

– Wniesienie pisma – wnoszenie pisma przez osobę zainteresowaną (stronę postępowania), które może stanowić wniosek o podjęcie działań przez organ administracji publicznej lub zawiadomienie o wystąpieniu sytuacji wymagającej interwencji organu administracji.
– Doręczenie pisma i otwarcie postępowania – organ administracji publicznej doręcza stronie potwierdzenie otrzymania pisma. Po potwierdzeniu doręczenia, rozpoczyna się formalne postępowanie.
– Badanie sprawy – na etapie tym organ administracji publicznej zbiera i analizuje informacje oraz dowody związane z daną sprawą.
– Wydanie decyzji – na podstawie zebranych w toku postępowania dowodów organ administracji publicznej wydaje decyzję administracyjną.
– Zaskarżenie decyzji – w przypadku niezadowolenia z decyzji administracyjnej, strona ma możliwość złożenia odwołania do wyższej instancji.

3. PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Podstawą prawną postępowania administracyjnego jest przede wszystkim Kodeks postępowania administracyjnego. Jednak w zależności od dokładnego zakresu postępowania oraz kontekstu sytuacji, również inne akty prawne mogą mieć wpływ na przebieg procesu administracyjnego. Przykładowo, na etapie badania sprawy mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu karnego lub kodeksu cywilnego.

4. WYJĄTKI OD POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Istnieją jednak sytuacje, kiedy postępowanie administracyjne jest niepotrzebne – wówczas załatwienie sprawy może odbyć się szybciej i sprawniej. Przykładowo, osoby zameldowane w Polsce nie potrzebują specjalnej zgody organu administracji, aby zatrudnić pracowników. W takim przypadku procedura zostaje pominięta.

5. PRZYDATNE PORADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Lepiej być dobrze przygotowanym i znać swoje prawa, by postępowanie administracyjne było dla nas korzystne. Dlatego przydatne mogą się okazać następujące porady:

– Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania administracyjnego warto zachować i uporządkować.
– Warto zainwestować trochę czasu w podjęcie decyzji o wniesieniu odwołania, gdy czujemy się niesprawiedliwie potraktowani – większość odwołań jest bowiem rozpatrywanych pozytywnie.
– Trzeba zwracać uwagę na terminy – w przypadku niestawieniu się na wezwanie do postępowania administracyjnego postępowanie może zostać zamknięte bez rozstrzygnięcia.

Powyższe wskazówki pomogą przygotować się do postępowania administracyjnego oraz pozostają przydatne w przypadku konkretnych sytuacji wymagających działań organów administracji publicznej. Pamiętajmy, że znajomość praw i obowiązków to najlepszy sposób na zapewnienie sobie korzystnego rozwiązania danego problemu.

Author: numer-jeden.com.pl