Odpowiedzialność cywilna: Zasady i rodzaje odpowiedzialności cywilnej za szkody.

Odpowiedzialność cywilna: Zasady i rodzaje odpowiedzialności cywilnej za szkody

Odpowiedzialność cywilna to pojęcie kojarzące się z częstymi sporami między osobami prywatnymi. W ramach odpowiedzialności cywilnej osoba zobowiązana jest do naprawienia szkody, którą wyrządziła innej osobie. Warto zatem poznać zasady i rodzaje odpowiedzialności cywilnej za szkody.

1. Co to jest odpowiedzialność cywilna?

Odpowiedzialność cywilna to zobowiązanie do naprawienia szkody, którą wyrządzono innej osobie, lub jej mieniu. Odpowiedzialność ta może wynikać z umowy, naruszenia prawa, czy też z czynu niedozwolonego.

2. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej

Do rodzajów odpowiedzialności cywilnej zaliczamy przede wszystkim:
– odpowiedzialność kontraktową – wynikającą z niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy,
– odpowiedzialność deliktową – wynikającą z czynów niedozwolonych, np. naruszenia dóbr osobistych, szkody w mieniu, czy też zaniechania,
– odpowiedzialność quasi-deliktową – wynikającą z działania wbrew dobrym obyczajom, np. niezachowanie ostrożności w ruchu drogowym.

3. Zasady odpowiedzialności cywilnej

Aby istniała odpowiedzialność cywilna, muszą zostać spełnione pewne zasady. Przede wszystkim, dochodzić można jedynie szkody rzeczywistej, czyli takiej, która faktycznie wystąpiła i jest wynikiem działania osoby, która jest zobowiązana do jej naprawienia. Ważna jest również zasada adekwatności szkody, czyli naprawienia tylko realnej wartości szkody, która powstała w wyniku działania osoby zobowiązanej.

4. Kto może ponieść odpowiedzialność cywilną?

Odpowiedzialność cywilną ponoszą przede wszystkim osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych, odpowiedzialność ta jest ściśle powiązana z ich działaniem lub zaniechaniem. Dla osób prawnych, odpowiedzialność jw. wynika z działania osób reprezentujących tę osobę.

5. Jak naprawić szkodę?

Osoba, która wyrządziła szkodę, ma obowiązek naprawienia jej w sposób adekwatny, czyli dostosowany do rodzaju szkody. W zależności od rodzaju szkody, może to polegać na zapłaceniu odszkodowania, naprawieniu mienia, czy też przywróceniu stanu poprzedniego. Warto odnotować, że odpowiedzialność cywilna podejmuje się również w postaci ograniczonej, tj. do określonej kwoty, co jest uzasadnione zasadami odpowiedzialności cywilnej.

Author: numer-jeden.com.pl