Procedura dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela: Prawa i obowiązki stron

W razie szkody ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacenia odszkodowania. Procedura dochodzenia odszkodowania może jednakże okazać się skomplikowana i żmudna dla obu stron – ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Zarówno ubezpieczyciel, jak i ubezpieczony, posiadają określone prawa i obowiązki. W artykule omówimy procedurę dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela: prawa i obowiązki stron.

1. Zgłoszenie szkody
Pierwszym krokiem w dochodzeniu odszkodowania jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela. ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie w ciągu 7 dni od dnia jej wystąpienia. ubezpieczyciel ma obowiązek zwrotnie potwierdzić odbiór zgłoszenia.

2. Ocena szkody
Po otrzymaniu zgłoszenia, ubezpieczyciel przeprowadza ocenę szkody. Jeśli dochodzi do wypadku, ubezpieczyciel może wezwać na miejsce zdarzenia inspektora, który zbada okoliczności szkody. W pozostałych przypadkach, ubezpieczyciel może odwołać się do biegłego, który dokona wizji lokalnej lub zlecić przesłanie odpowiedniej dokumentacji od ubezpieczonego.

Lista wypunktowana:

– Ubezpieczony ma obowiązek ułatwić ubezpieczycielowi przeprowadzenie oceny szkody.
– Ubezpieczony powinien posiadać wymagane dokumenty dotyczące szkody, takie jak rachunki za naprawę, protokół policji itp.
– Ubezpieczający zapewnia ochronę przed nieprawdziwymi twierdzeniami ubezpieczonych. Jeśli okazuje się, że ubezpieczony wnioskował o odszkodowanie w wyniku oszustwa, może to skutkować utratą prawa do odszkodowania oraz skierowaniem przeciw niemu postępowania sądowego.

3. Wysokość odszkodowania
Po przeprowadzeniu oceny szkody, ubezpieczyciel decyduje o wysokości wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony ma prawo do odwołania się od tej decyzji.

4. Wypłata odszkodowania
Wypłata odszkodowania następuje po akceptacji wysokości przez ubezpieczonego. W przypadku braku zgody na wysokość, procedura postępowania jest dłuższa i wymaga skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

5. Podsumowanie
Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej warto przeanalizować zasady postępowania w przypadku ewentualnej szkody. Właściwe postępowanie w przypadku szkody może ułatwić dochodzenie odszkodowania oraz zwiększyć zadowolenie obu stron – ubezpieczyciela i ubezpieczonego.

Author: numer-jeden.com.pl