Ułaskawienie i warunkowe przedterminowe zwolnienie: Możliwość skrócenia kary.

Ułaskawienie i warunkowe przedterminowe zwolnienie: możliwość skrócenia kary

System karania przewiduje różne sankcje za popełnienie przestępstwa. Jedną z nich jest kara pozbawienia wolności. Jednak Celem karania nie jest jedynie ukaranie sprawcy, ale również jego resocjalizacja. Dlatego też istnieją instytucje umożliwiające skrócenie kary poprzez ułaskawienia lub warunkowe przedterminowe zwolnienia.

Ułaskawienie

Ułaskawienie to jedna z form opłacenia długu wobec społeczeństwa. Polega ono na cofnięciu lub zmniejszeniu kary zasądzonej przez sąd. O ułaskawienie może wnioskować skazany, ale także osoba trzecia, w tym np. jego rodzina lub prawnik. Decyzję o ułaskawieniu podejmuje prezydent na wniosek ministra sprawiedliwości. W sytuacji, gdy skazany nie został jeszcze umieszczony w zakładzie karnym, a został mu zasądzony wyrok pozbawienia wolności, prezydent może także postanowić o zamianie kary na karę ograniczenia wolności lub grzywny.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Drugą formą skrócenia kary jest warunkowe przedterminowe zwolnienie. Polega ono na tym, że skazany może być przedterminowo zwolniony z wykonywania kary po określonym okresie. Warunkiem jest jednak, że będzie on podlegał okresowi próby. Skazany musi również spełnić wymagania zawarte w jego planie resocjalizacyjnym. O możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia decyduje sąd wykonawczy, który rozpatruje wniosek skazanego.

Ograniczenia i wymagania

Obydwie formy skrócenia kary wiążą się z pewnymi ograniczeniami i wymaganiami. Warunkowe przedterminowe zwolnienie wiąże się przede wszystkim z obowiązkami, jakie składają się na okres próby. Skazany musi m.in. regularnie meldować się w miejscu pobytu, poddawać się okresowym badaniom lekarskim, a także zrealizować swój plan resocjalizacyjny. W przypadku ułaskawienia skazany nie zostaje objęty okresem próby, jednakże decyzja ta nie oznacza, że całkowicie unieważnia ona karę zasądzoną przez sąd.

Resocjalizacja a kary

Cele resocjalizacyjne i potrzeby karności są dwoma równie ważnymi celami układania i wykonywania kar. Przy prawidłowym stosowaniu systemu karnego, kara powinna działać nie tylko odstraszać od popełnienia przestępstw ale również prowadzić do resocjalizacji skazanych. Możliwość skrócenia kary poprzez ułaskawienie lub warunkowe przedterminowe zwolnienie, to jeden z elementów takiego systemu.

Author: numer-jeden.com.pl